Mỗi ngày TP.HCM chôn lấp hơn 5600 tấn

Tổng khối lượng chất thải rắn đô thị phát sinh trên địa bàn thành phố TP.HCM năm 2014 ước tính khoảng 9.000 – 9.500 tấn/ngày, trong đó khoảng 7.200 – 7.500 tấn được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý tập trung. 75% số chất thải sau đó được xử lý theo phương pháp chôn lấp.…