Gia Lai: Thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đạt 100% vào năm 2030

You are here: