Hà Nội phấn đấu đến 2025 xử lý triệt để chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Theo đó, mục tiêu của thành phố đến năm 2020: 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại…