Lượng chất thải y tế nguy hại tại Cần Thơ đang tăng nhanh

You are here: