Nghệ An: Phấn đấu 100% lượng chất thải y tế sẽ được thu gom, xử lý đạt chuẩn

You are here: