CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp pháp xử lý rác thải lây nhiễm tự động-an toàn

Quyết tâm không để chất thải y tế nguy hại lọt ra ngoài

Thứ 5, 12/10/2017, 08:32 GMT+7

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong những năm qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý chất thải y tế. Nhiều bệnh viện (BV) đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế; thực hiện phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh, thu gom và lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế tại các bệnh viện; thực hiện việc chuyển giao và xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định.
“Tuy nhiên, thời gian gần đây qua thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã phát hiện một số BV chưa làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên BV chưa được thường xuyên. Lãnh đạo nhiều BV còn chưa quan tâm đến công tác quản lý chất thải y tế. Nhiều địa phương chưa bố trí đủ kinh phí để đầu tư xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải cho các BV ”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ rõ
Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý chất thải y tế trong các BV nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:
Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu BV
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố hoặc Lãnh đạo Bộ, ngành: Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các BV trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới; Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế khác trên địa bàn;

 Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý chất thải y tế

Tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế để bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý chất thải y tế cho đội ngũ cán bộ vànhân viên y tế.
Xử lý nghiêm các vi phạm về xử lý chất thải rắn y tế
Chỉ thị của Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các BV, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ ngành khác và các BVcủa địa phương tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường tại BV gồm tăng cường công tác quản lý chất thải y tế của BV theo đúng các quy định hiện hành và theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của BV đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lýchất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.
Chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có). Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải của BV; đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý...
“Trường hợp không tự xử lý chất thải y tế, BV phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp để thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật”- Chỉ thị của Bộ Y tế nêu rõ

Thu gom, xử lý rác thải y tế, chất thải y tế theo đúng quy định

Bên cạnh đó, các BV cần tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên y tế của BV. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế. Đồng thời, giao trách nhiệm chính về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường của BVcho một khoa, phòng cụ thể. Bổ nhiệm một cán bộ phụ trách về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường để giúp Giám đốc BV về công tác này. Triển khai thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật hiện hành và bố trí kinh phí cho công tác này
Bổ sung tiêu chí quản lý chất thải y tế vào đánh giá chất lượng BV
Chỉ thị của Bộ Y tế về vấn đề này cũng yêu cầu Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TW và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, tăng cường đưa tin về những bệnh viện, địa phương làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường và những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa kết quả thực hiện về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường vào nội dungthi đua khen thưởnghàng năm.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí về quản lý chất thải y tế trong trong đánh giáchất lượng BV...

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc